Tänään on 17.07.2018 11:01 ja nimipäiviään viettävät: Ossi ja Ossian. Käytämme EVÄSTEITÄ | MOBIILIVERSIO M.BLOGIVIRTA.FI
Perheyrittäjyys Family Business:

Prosessioikeus

Julkaistu: · Päivitetty:

  Kuvat Margit Mannila Prosessioikeus TLS 4604 kurssin oppimateriaalina on teos: Tuula Linna (2012). Prosessioikeuden oppikirja. Talentum. Helsinki. Teoksen sisällysluettelo löytyy tästä postauksesta. Se on myös kyseisen kurssin luentorunko. Kurssista on tentti viimeisellä luentokerralla. Tarkemmat tiedot löytyvät kurssin sivustolta Moodle-oppimisympäristöstä.  Kurssin laajuus on 3 op.   Osaamistavoitteet Opiskelija tuntee keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelija saa kokonaiskuvan tuomioistuinlaitoksen toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista. Opiskelija osaa laatia yksinkertaisessa velkomusasiassa haastehakemuksen.  Opiskelijan työmäärä Luennot ja harjoitukset 33 tuntia ja itsenäinen työskentely 48 tuntia.  Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot Perusopintoihin kuuluvat oikeudellisest kurssit sekä riittävä määrä oikeushallinnon suuntaavia opintoja.  Sisältö Keskeiset prosessiperiaatteet ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytykset. Oikeudenkäynnin eteneminen  Opiskelumateriaali - Moodlen materiaalit - Voimassa oleva lainsäädäntö - Linna Tuula: Prosessioikeus (2012) soveltuvin osin  Opetusmuoto / Opetusmenetelmät Luennot, oikeustapausharjoitus, itsenäinen opiskelu. Opiskelija seuraa oikeudenkäynnin ja laatii siitä raportin  Arviointikriteerit 5 Opiskelija hallitsee kiitettävästi prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on selkeä ja hahmottunut kokonaiskuva tuomioistuinlaitokset toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista. Opiskelija kykenee kiitettävästi itsenäisesti soveltamaan oppimaansa käytännön oikeushallinnon työtehtäviin. 3 Opiskelija hallitsee hyvin prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on selkeä kokonaiskuva tuomioistuinlaitokset toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista. Opiskelija kykenee hyvin soveltamaan oppimaansa käytännön oikeushallinnon työtehtäviin. 1 Opiskelija hallitsee tyydyttävästi prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on hahmottunut kokonaiskuva tuomioistuinlaitokset toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista. Opiskelija kykenee tyydyttävästi soveltamaan oppimaansa käytännön oikeushallinnon työtehtäviin.  Arviointimenetelmät Tentti, harjoitukset ja oikeudenkäyntiraportit ( 2 kpl) I JOHDANNOKSI .......................................................................................1 (10.1.2018). 1 Yleistä prosessioikeudesta ............................................................3 Oikeuksien vahvistaminen ja täytäntöönpano.............................3 Siviiliprosessioikeus (riita-asian oikeudenkäynti) – rikosprosessioikeus (rikosasian oikeudenkäynti) ......................4 Välimiesmenettely .....................................................................6 Sovittelumenettelyt ..................................................................7 Siviiliprosessuaalinen täytäntöönpano ....................................9 2 Oikeudenkäynnin ja täytäntöönpanon tehtävät ................ 12 3 Keskeiset prosessiperiaatteet ............................................................. 14 Yleistä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksesta .. 14 Tuomioistuinten riippumattomuus ja tuomarin esteettömyys 15 Kuulemisperiaate ja materiaalinen prosessinjohto .................... 16 Perusteluvelvollisuus ................................................................... 18 Muutoksenhakuoikeus ................................................................... 19 Julkisuus ....................................................................................... 19 Rikosprosessia koskevat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin erityisperiaatteet .................................... 21 Tarkoituksenmukaisuusperiaatteet ....................................... 21 Ulosoton periaatteita ........................................................... 24 Konkurssimenettelyn periaatteita ......................................... 27 4 Prosessin toimijat................................................................ 28 4.1 Asianosaiset .................................................................... 28 4.2 Oikeudenkäyntiasiamies ja -avustaja .............................. 31 4.3 Julkinen oikeusapu .......................................................... 34 Oikeusavun saamisen edellytykset ..................................... 34 Asiat, joita oikeusapu koskee .............................................. 36 Avustajat....................................................................... 36 4.4 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen ..................... 37 5 Lainkäytön organisaatio ............................................. 40 6 Prosessioikeuden lähteet........................................... 43 II MENETTELY RIITA-ASIAN OIKEUDENKÄYNNISSÄ .............. 45 1 Käsittelyn päävaiheet ja käräjäoikeuden kokoonpano ...... 47 2 Oikeuspaikka, asian vireilletulo ja vastaajan vastaus ......... 49 Oikeuspaikka ................................................................ 49 Haastehakemus ............................................................ 53 Kanne ja kanteiden kumulaatio .................................. 55 Vastaajan vastaus ....................................................... 57 3 Yksipuolinen tuomio ................................................. 59 4 Käsittelyn vaiheet ................................................... 63 4.1 Valmistelu ............................................................ 63 Valmistelun tehtävät .................................................. 63 Kirjallinen valmistelu .................................................. 64 Valmisteluistunto ....................................................... 66 Asian ratkaiseminen valmistelussa ........................... 68 4.2 Pääkäsittely ........................................................ 70 5 Prosessinedellytykset ja oikeudenkäyntiväite ........ 71 6 Todistelu ................................................................75 Yleistä .................................................................... 75 Eräitä todistusoikeudellisia käsitteitä ..................... 77 Väittämistaakka ja todistustaakka ......................... 78 Todistusharkinta ......................................................... 79 Tunnustus ja asianosaisen passiivisuus ....................... 80 Todistajat ........................................................................ 81 Menettely todistelussa .................................................... 84 7 Prosessinjohto ja asian kiireelliseksi määrääminen .............. 86 8 Prekluusio ............................................................................... 89 9 Kanteenmuutoskielto .............................................................. 93 10 Ratkaisu riita-asiassa ............................................................. 97 III MENETTELY TURVAAMIS TOIMIASIASSA ........................ 99 1 Yleistä ....................................................................................101 2 Turvaamistoimen edellytykset, menettely ja hakijan korvausvastuu .........103 3 Turvaamistoimien lajit ja täytäntöönpano .................................106 IV MENETTELY HAKEMUSASIASSA .......................................109 V SOVITTELUMENETTELY JA SOVINNON VAHVISTAMINEN ................................................................115 1 Yleistä .....................................................................................117 2 Riita-asioiden sovittelu tuomioistuimessa ........................121 Yleistä .................................................................................121 Sovittelun edellytykset ja soveltamisala .............................122 Menettely tuomioistuinsovittelussa ....................................122 Tuomioistuimen ulkopuolisen sovinnon vahvistaminen ........124 VI RIKOSASIAN OIKEUDENKÄYNTI ......................................127 1 Syyttäjälaitos ja rikosoikeudellisen vastuun toteuttaminen ...129 Syyttäjälaitoksen organisaatio ...................................................129 Syyteoikeus ja -velvollisuus ........................................................130 Poikkeukset syytepakosta .......................................................132 2 Rikosprosessin periaatteet ja vaiheet ..................................135 2.1 Säädökset .........................................................................135 2.2 Adheesioperiaate .............................................................136 2.3 Oikeuspaikka ja asian vireillepano ..................................138 2.4 Rikosasian kirjallinen menettely .....................................139 Yleistä .........................................................................139 Kirjallisen menettelyn edellytykset.............................142 Menettely kirjallisessa prosessissa ...........................143 2.5 Rikosasian normaalimenettely .............................143 Vastaus ja muu valmistelu .....................................143 Prosessinedellytykset ...........................................144 Käsittelyn kiireellisyys ..........................................145 Pääkäsittelyn kulku ..............................................145 Kokoonpano ja äänestäminen .............................146 Syytteenmuutoskielto ..........................................148 Syytteen peruuttaminen .....................................150 Puolustaja ja asianomistajan avustaja ...............151 2.6 Todistelu rikosasiassa...................................152 2.7 Tuomioistuimen ratkaisu ja oikeudenkäyntiaineisto ...........155 VII MUUTOKSENHAKU .......................................................157 1 Muutoksenhakuoikeus ........................................................159 2 Muutoksenhaku käräjäoikeudesta hovioikeuteen .................162 2.1 Muutoksenhakuoikeus ......................................................162 2.2 Tyytymättömyyden ilmoitus ja valituksen ajaminen perille ..........163 2.3 Vaatimistaakka, kanteenmuutoskielto ja prekluusio ...........164 2.4 Reformatio in pejus ............................................................167 2.5 Lainvoima ja oikeusvoima ...................................................169 2.6 Vastavalitus .........................................................................171 2.7 Jatkokäsittelylupa ...........................................................173 Yleistä .................................................................................173 Asiat, joissa lupa tarvitaan .................................................174 Luvan myöntämisen perusteet ja lupajärjestelmän ulkopuolelle jäävät asiat ......176 Luvan myöntämisen ja epäämisen seuraukset .........................179 3 Menettely hovioikeudessa ......................................................180 4 Muutoksenhaku hovioikeudesta korkeimpaan oikeuteen .......184 5 Muutoksenhaku käräjäoikeudesta korkeimpaan oikeuteen (ennakkopäätösvalitus) ......................187 6 Ylimääräinen muutoksenhaku .........................189 Yleistä .................................................................189 Tuomiovirhekantelu ............................................190 Tuomion purku ...................................................191 Menetetyn määräajan palauttaminen ................193 VIII ULOSOTTOMENETTELY .........................195 1 Perinteinen ulosotto nykyisin suurten asiamäärien menettely ......................................197 Ulosotolla pitkät lainsäädännölliset perinteet ...197 Asiamäärät .....................................................198 Luottoyhteiskunta ja sen lieveilmiöt ................198 Ulosoton tehtävät ...........................................199 Ulosotto on erillistäytäntöönpanoa ................200 Valtakunnallisuus .........................................201 2 Ulosoton organisaatio ja muutoksenhaku ..........203 3 Ulosoton edellytykset ...................................................206 4 Ulosotossa täytäntöönpantavat velvoitteet ............208 5 Ulosottoperusteet ..................................................210 Ulosottoperusteet luetellaan ulosottokaaressa ........210 Tuomio ulosottoperusteena .....................................211 6 Menettelyn päävaiheet maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa .........215 6.1 Alkuvaiheet ........................................................................215 6.2 Palkan ja muun toistuvaistulon sekä veronpalautuksen ulosmittaus ..........216 6.3 Irtainten esineiden ja kiinteistön ulosmittaus ...................218 6.4 Ulosoton välttely .........................................................220 7 Ulosoton oikeussuojakeinot ......................................224 IX KONKURSSI ........................................................227 1 Konkurssi on markkinatalouteen kuuluva yleistäytäntöönpanon muoto ................229 Säädökset, velalliset ja asiamäärät .............................229 Konkurssin tarkoitusperät ja suhde ulosottoon .........230 Konkurssilla ei ole veloista vapauttavaa vaikutusta ........231 2 Konkurssin alkaminen ......................................................233 Konkurssi on tarkoitettu maksukyvyttömille velallisille .........233 Konkurssin hakijan saatavan on oltava selvä .......................234 Konkurssihakemus ja päätös konkurssiin asettamisesta ......234 3 Konkurssipesä ja siihen kuuluva omaisuus ........................236 4 Konkurssisaatavat .............................................................239 5 Konkurssimenettely ...........................................................240 Menettelyn päävaiheet ........................................................240 Pesänhoitaja on keskeinen toimija .....................................241 Pesänhoitajan määrääminen ja kelpoisuus ......................242 Pesäluettelo ja velallisselvitys ..........................................242 Konkurssivalvonnat ja jakoluettelo ..................................243 Omaisuuden myynti ja jako-osuuksien maksaminen ......244 6 Konkurssin raukeaminen ja julkisselvitys ....................245 X YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELY ...........247 1 Yleistä ........................................................................249 2 Velkajärjestelyn hakeminen ja alkamisen oikeusvaikutukset ........251 3 Velkajärjestelyn edellytykset ja esteet .........................................253 4 Velallisen maksuvara ja maksuohjelman kesto ......................259 5 Maksuohjelman oikeusvaikutukset, toteuttaminen ja raukeaminen .....262 XI YRITYSSANEERAUS .........................................................267 1 Yleistä .......................................................................................269 2 Yrityssaneerauksen hakeminen ja alkamisen oikeusvaikutukset ..271 3 Saneerauksen edellytykset ja esteet .............................................273 4 Saneerausohjelma .......................................................................275 5 Saneerausohjelman toteuttaminen ja raukeaminen ...........278 XII EUROOPPALAINEN PROSESSIOIKEUS .................281 1 Eurooppalainen siviiliprosessioikeus ............................283 1.1 Rajat ylittävä yhteistyö siviiliprosessissa ..................283 1.2 Yleistä siviiliprosessuaalisista EU-asetuksista .........285 1.3 Bryssel I -asetus ....................................................288 Yleistä .........................................................................288 Tuomioistuinten toimivalta ..........................................289 Tunnustaminen ja täytäntöönpano..............................290 1.4 Eurooppalainen täytäntöön panoperuste riidattomissa asioissa (ETR-asetus).......291 1.5 Eurooppalainen maksamismääräys (EMM-asetus) .............293 1.6 Eurooppalainen vähäisten vaatimusten menettely (EVM-asetus) .....295 1.7 Maksukyvyttömyysasetus (MK-asetus) ..................................296 2 Eurooppalainen rikosprosessioikeus .........................................299 2.1 Rikoksentekijän luovuttaminen ...............................................299 2.2 Kansainvälinen oikeusapu ......................................................303 2.3 Tuomioiden ja päätösten vastavuoroinen tunnustaminen .......305 KESKEISIÄ PROSESSIOIKEUDELLISIA YLEISTEOKSIA ..........307 LYHENTEET .................................................................................309 OIKEUSTAPAUSHAKEMISTO .....................................................311 ASIAHAKEMISTO ........................................................................313 LIITTEET .................................................................................... 322 Lähteet ja lukemisto Linna, Tuula (2012). Prosessioikeuden oppikirja. Talentum. Helsinki.  Mannila, M. (2016). Konkurssi (kooste) . Perheyrittäjyys. (26.12.2017).   Edit  10.1.2018

Avainsanat: vamk valokuvat tls4604 prosessioikeus kännykkänaps äänestäminen yrityssaneeraus yhteistyö xi voima vii velvollisuus vastuu vastaus valmistelu vaihe v ulkopuolella tuula opetus opettaminen oikeustiede oikeushallinto tuomio tuomioistuin tuomioistuinlaitos tuomari tunti tunnustus toiminta toimija tieto teos tentti tehtävä suuri suhde soveltamisala sivusto sisältö seuraus riittävä riita ratkaisu raportti päätös puolustaja prosessi postaus perinteinen perinne periaate perheyrittäjyys palkka organisaatio oppikirja opiskelu opiskelija opinto op omaisuus oikeus oikeudenkäynti myynti muu muoto materiaali margit harjoitus hallita hakija eurooppalainen eu mannila lähde lupa linna laji lainsäädäntö käräjäoikeus kyetä kuva kuulua kurssi kirjallinen kiinteistö kesto keskeinen kansainvälinen julkisuus julkinen edit edellytys bryssel avustaja asetus ajaa itsenäinen ilmoitus iii hovioikeus helsinki


blogivirta.fi