Tänään on 15.12.2018 04:46 ja nimipäiviään viettävät: Heimo ja Sverker. Käytämme EVÄSTEITÄ | MOBIILIVERSIO M.BLOGIVIRTA.FI
Perheyrittäjyys Family Business:

Hallinto-oikeus

Julkaistu: · Päivitetty:

Kuva Margit Mannila Hallinto-oikeus  3 op TLS4501 Kurssikuvaus Osaamistavoitteet Opintojaksolla perehdytään hallinnon keskeisiin oikeusperiaatteisiin ja oikeusnormeihin. Opiskelija on perillä hallinnon asiallisesta, asteellisesta ja alueellisesta toimivallan jaosta sekä hallitsee hallintomenettelyyn liittyvän keskeisen normiston. Opiskelija tuntee hallinnon muutoksenhakukeinot niin hallintolainkäytön kuin kuntalain näkökulmasta.  Opiskelijan työmäärä Opiskelijan työmäärä 80 tuntia, mistä 33 tuntia luentoja, projektitöitä ja harjoituksia. Itsenäistä opiskelua 47 tuntia.  Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot Julkisoikeuden perusteet  Sisältö Hallinnossa sovellettavat oikeusperiaatteet, hallintomenettelyn oikeudellinen sisältö, yleishallinnon ja erityishallinnon erot ja ristiriitojen ratkaisutavat. Asiakirjojen julkisuus sekä asiakirjojen lähettäminen ja tiedoksisaanti, Oikeussuoja hallinnossa ja muutoksenhaku hallintoasioissa.  Aluevaikuttavuus Opiskelijalla on kyky ja taito toimia aluehallinnossa, kunnallishallinnossa tai alueen oikeuslaitosten palveluksessa.  Kansainvälisyys Opiskelija kykenee toimimaan julkisella sektorilla kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.  Opiskelumateriaali - Moodlen materiaali - Voimassa oleva lainsäädäntö - Olli Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet . Helsinki.  Edita. Opetusmuoto / Opetusmenetelmät Luennot, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu.  Arviointikriteerit Opintojaksolla perehdytään hallinnon keskeisiin oikeusperiaatteisiin ja oikeusnormeihin. Opiskelija on perillä hallinnon asiallisesta, asteellisesta ja alueellisesta toimivallan jaosta sekä hallitsee hallintomenettelyyn liittyvän keskeisen normiston. Opiskelija tuntee hallinnon muutoksenhakukeinot niin hallintolainkäytön kuin kuntalain näkökulmasta.  Arviointimenetelmät Projektitöiden, esitysten ja harjoitusten arviointi sekä tentti. Numeerinen arviointi (0-5).  Hallinto-oikeus Mäenpää, O. (2008). Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. Helsinki. Edita.  1 Hyvän hallinnon oikeudelliset perusteet ............................................................. 1 1 Perusoikeus hyvään hallintoon....................................................................... 1 1.1 Menettelylliset perusoikeudet........................................................................ 1 1.2 Hyvän hallinnon takeet.................................................................................... 2 1.3 Hyvän hallinnon merkitys perusoikeutena.................................................. 3 1.4 Hyvän hallinnon vaatimukset viranomaiskoneiston ulkopuolella........ 5 2 Eurooppaoikeuden vaikutus hallintomenettelyyn................................ 6 2.1 Eurooppalainen hyvä hallinto......................................................................... 6 2.2 Hyvä hallinto EU-oikeudessa.......................................................................... 7 2.3 Euroopan neuvoston määrittelemä menettelyoikeus.............................. 15 3 Hallintolain suhde muuhun lainsäädäntöön......................................... 15 3.1 Hallintolain suhde aineelliseen lainsäädäntöön........................................ 15 3.2 Hallintolain suhde muihin menettelyä koskeviin säännöksiin.............. 16 3.3 Hallintolaki ja EU-oikeuden menettelynormit........................................... 20   2 Hallintolain soveltamisala ........................................................................................... 25 1 Soveltamisalan perusteet.................................................................................... 25 1.1 Velvollisuudet ja oikeudet hallintoasian käsittelyssä............................... 25 1.2 Hallintolain kohde ja soveltajat..................................................................... 26 vi sisällys 2 Hallintolain asiallinen soveltamisala......................................................... 26 2.1 Hallintolaki ja hallinnon toimintamuodot.................................................. 26 2.2 Hyvän hallinnon perusteet hallintolaissa.................................................... 28 2.3 Menettely hallintoasian käsittelyssä............................................................ 30 2.4 Hallintoasiat........................................................................................................ 31 2.5 Hallintolain soveltaminen hallintosopimuksiin......................................... 36 2.6 Hallintolain soveltamisalan rajoitukset....................................................... 40 2.7 Mitä hallintolaissa ei säännellä?................................................................... 43 3 Hallintolain organisatorinen soveltamisala.......................................... 43 3.1 Viranomaiset........................................................................................................ 44 3.2 Julkista hallintotehtävää hoitavat yksityiset.............................................. 48 3.3 Erityissäännökset hallintolain soveltamisesta........................................... 52 3.4. Hyvän hallinnon perusteet eurooppalaisessa hallinnossa...................... 52 3.5. Hallintolain soveltamisen ulkopuolelle jäävät tahot............................... 53   3 Hyvän hallinnon perusteet ja periaatteet ............................................................ 55 1 Tavoitteena hyvä hallinto ja oikeusturva hallintoasioissa........... 55 1.1 Miksi hyvää hallintoa tavoitellaan?.............................................................. 55 1.2 Hyvän hallinnon merkityksiä........................................................................... 56 1.3 Hallintolain tavoitteet...................................................................................... 58 2 H yvän hallinnon keskeiset oikeusperiaatteet.......................................... 60 2.1 Hallinnon lainalaisuus ja lakisidonnaisuus................................................. 60 2.2 Hallinnon oikeusperiaatteet............................................................................ 64 2.2.1 Yhdenvertaisuusperiaate................................................................. 66 2.2.2 Tarkoitussidonnaisuuden periaate................................................ 71 2.2.3 Objektiviteettiperiaate ja puolueettomuuden vaatimus......... 73 2.2.4 Suhteellisuusperiaate....................................................................... 74 2.2.5 Luottamuksensuojaperiaate............................................................ 76 3 Hallinnon palveluperiaate.................................................................................. 79 3.1 Viranomaispalvelut ja hallinnon asiakkaat................................................. 79 3.2 Palveluperiaatteen sisältö................................................................................ 80 4 Julkisuusperiaate ja hallinnon avoimuus................................................. 82 4.1 Julkisuusperiaatteen merkitys ja tehtävät.................................................. 82 4.2 Julkisuusolettama hallinnossa........................................................................ 83 4.3 Julkisuusperiaatteen kohde............................................................................. 84 4.4 Julkisuusperiaatteen toteuttamistavat........................................................ 84 5 Hyvän hallinnon toteutumisen valvonta................................................... 85 5.1 Ylin laillisuusvalvonta....................................................................................... 85 5.2 Hallintokantelu ja hallinnon yleinen laillisuusvalvonta.......................... 86 5.3 Euroopan komission yleinen valvontavalta................................................. 87 6 Vastuu hyvän hallinnon toteuttamisesta.................................................. 88 4 Hallintoasian vireillepano ja käsittely viranomaisessa ............................. 91 1 Hallintoasian vireillepano viranomaisessa............................................. 91 1.1 Vireillepanijat...................................................................................................... 91 1.2 Kirjallinen ja suullinen vireillepano............................................................... 92 1.3 Sähköinen vireillepano...................................................................................... 93 1.4 Vireillepanon muodolliset vaatimukset........................................................ 94 1.5 Vireillepanon sisällölliset vaatimukset......................................................... 96 1.6 Vireillepanon toteuttaminen........................................................................... 97 2 Määräajat vireillepanossa ja asian käsittelyssä.................................. 98 2.1 Vireillepanon määräaika................................................................................... 98 2.2 Asian selvittämiseen liittyvät määräajat..................................................... 100 2.3 Asian käsittelyaikaa koskevat määräajat..................................................... 100 2.4 Määräajan palauttaminen............................................................................... 101 3 Asiakirjan siirtäminen toimivaltaiselle viranomaiselle................... 102 3.1 Siirtämisen edellytykset................................................................................... 102 3.2 Siirron toteuttaminen....................................................................................... 103 4 Asiakirjan täydentäminen................................................................................... 104 4.1 Oma-aloitteinen täydentäminen................................................................... 104 4.2 Tilaisuuden varaaminen täydentämiseen.................................................... 105 5 Asian vireilletulo ja vireilletulon oikeusvaikutukset........................ 107 5.1 Vireilletulon ajankohta..................................................................................... 107 5.2 Vireilletulon vaikutukset.................................................................................. 109 5.3 Vireilläolon lakkaaminen.................................................................................. 110 6 Hallintoasian käsittelytavat.............................................................................. 111 6.1 Kirjallinen käsittely............................................................................................ 111 6.2 Suullinen käsittely.............................................................................................. 111 6.3 Sähköinen käsittely............................................................................................ 112 6.4 Asioiden käsittely tosiasiallisessa hallintotoiminnassa........................... 113 7 Asianosainen hallintoasian käsittelyssä.................................................. 113 7.1 Mitä asianosaisasema merkitsee?................................................................. 113 7.2 Asianosaiskelpoisuus......................................................................................... 114 7.3 Asianosaisaseman määräytyminen............................................................... 115 8 P uhevallan käyttäminen asian käsittelyssä............................................. 120 8.1 Hallintomenettelykelpoisuus........................................................................... 120 8.2 Asiavaltuus puhevallan käyttämiseen.......................................................... 120 8.3 Asiamies ja avustaja.......................................................................................... 120 8.4 Vajaavaltaisen puhevallan käyttäminen...................................................... 122 8.5 Edunvalvojan oikeus käyttää puhevaltaa.................................................... 122 8.6 Oikeushenkilön puhevallan käyttäminen..................................................... 122 9 Kulut ja maksut hallintoasian käsittelyssä............................................. 123 9.1 Hyvän hallinnon perusteiden toteuttaminen............................................. 123 9.2 Menettelyn maksullisuus................................................................................. 123 9.3 Vastuu hallintoasian käsittelyn aiheuttamista kuluista.......................... 124 5 Hyvän hallintomenettelyn laatuvaatimukset .................................................... 125 1 Asianmukainen käsittely ja hyvä palvelu................................................... 125 1.1 Käsittelyn asianmukaisuus.............................................................................. 125 1.2 Käsittelyn tasapuolisuus ja asioiden yhdessä käsitteleminen............... 126 1.3 Hallinnon hyvä laatu ........................................................................................ 128 2 Käsittelyn viivytyksettömyys.............................................................................. 129 2.1 Joutuisa käsittely................................................................................................ 129 2.2 Joutuisan käsittelyn tehosteet....................................................................... 131 2.3 Arvio käsittelyajasta ja tieto käsittelyn etenemisestä............................. 132 3 Käsittelyn puolueettomuus ja esteellisyysperusteet........................... 133 3.1 Puolueettomuus ja riippumattomuus asian käsittelyssä........................ 133 3.2 Esteellisyysperusteet......................................................................................... 133 3.3 Esteelliset henkilöt............................................................................................. 142 3.4 Esteellisyyden arviointi ja ratkaiseminen.................................................... 144 3.5 Esteellisyyden vaikutukset............................................................................... 146 3.6 Esteellisyyden ennakkorajoitukset................................................................. 148 4 Hyvä kielenkäyttö ja käsittelyn kieli............................................................. 149 4.1 Hyvän kielenkäytön vaatimus......................................................................... 149 4.2 Asian käsittelyssä käytettävä kieli................................................................. 150 4.3 Tulkitseminen ja kääntäminen........................................................................ 153 5 Viranomaisen neuvontavelvollisuus ........................................................... 154 5.1 Neuvonnan kohde ja sisältö............................................................................ 154 5.2 Neuvonnan antamisen edellytykset.............................................................. 156 5.3 Neuvonnan asianmukaisuus............................................................................ 158 5.4 Neuvonnan sitovuus.......................................................................................... 158 6 Käsittelyn julkisuus................................................................................................. 160 6.1 Julkinen, kirjallinen ja ei-julkinen käsittely................................................ 160 6.2 Asian käsittely yleisön läsnäollessa.............................................................. 161 6.3 Käsiteltävien asiakirjojen julkisuus............................................................... 162 7 Viranomaisten yhteistyö....................................................................................... 162 7.1 Lojaalin yhteistyön periaate............................................................................ 162 7.2 Avustaminen hallintotehtävän hoitamisessa............................................. 164 7.3 Virka-apu.............................................................................................................. 165 8 Oikeusturvan toteuttaminen ja edistäminen............................................ 166 6 Asian selvittäminen ja selvittämiskeinot. ............................................................. 167 1 Selvittämisvelvollisuus ja selvittämisvastuun jakautuminen...... 167 1.1 Asian selvittämisen tavoitteet ja sisältö...................................................... 167 1.2 Viranomaisen huolehtimisvelvollisuus......................................................... 169 1.3 Selvittämisvastuun jakautuminen ................................................................ 172 1.4 Asianosaisen selvittämisvelvollisuus ........................................................... 174 1.5 Asianosaisen oikeus olla esittämättä selvitystä........................................ 176 1.6 Viranomaisen selvittämisvastuu.................................................................... 178 1.7 Selvitysvelvollisuus EU-oikeudessa............................................................... 180 2 Selvityspyyntö............................................................................................................. 183 2.1 Selvityksen kohde ja sisältö............................................................................. 183 2.2 Selvityksen määräaika ja muut ehdot.......................................................... 183 3 A sianosaisen kuuleminen..................................................................................... 184 3.1 Kuulemisen tehtävät......................................................................................... 184 3.2 Kuulemisen sisältö ja kohde............................................................................ 185 3.3 Asianosainen kuulemisessa............................................................................. 187 3.4 Kuulemisen toteuttaminen.............................................................................. 188 3.5 Poikkeukset kuulemisesta................................................................................ 190 3.6 Kuulemisen oikeusvaikutukset........................................................................ 193 4 Asianosaisen tiedonsaantioikeus.................................................................... 193 4.1 Asianosaisjulkisuus – sisältö ja tarkoitus.................................................... 193 4.2 Asianosaisjulkisuuden kohde.......................................................................... 194 4.3 Asianosaisjulkisuuden toteuttaminen.......................................................... 198 4.4 Asianosaisjulkisuuden rajoitukset kuulemistilanteessa........................... 198 4.5 Oikeus saada itseään koskevia tietoja.......................................................... 202 5 Suullinen vaatimus ja selvitys.......................................................................... 204 5.1 Suullisen vaatimuksen tai selvityksen esittämisen edellytykset........... 204 5.2 Suullinen menettely.......................................................................................... 205 6 Katselmus...................................................................................................................... 206 6.1 Katselmuksen edellytykset............................................................................... 206 6.2 Katselmuksen vireillepano............................................................................... 206 6.3 Katselmuksen toimittaminen.......................................................................... 207 7 T arkastus....................................................................................................................... 208 7.1 Tarkastuksen edellytykset................................................................................ 208 7.2 Tarkastuksen vireillepano................................................................................. 209 7.3 Tarkastuksen tekeminen................................................................................... 210 7.4 Tarkastuskertomus............................................................................................. 212 7.5 Tarkastuksen julkisuus...................................................................................... 213 8 Suullinen todistelu.................................................................................................. 213 8.1 Suullisen todistelun edellytykset................................................................... 213 8.2 Todistelumenettely............................................................................................. 214 9 Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen............................................... 215 9.1 Tiedon saamisen ja vaikutusmahdollisuuksien takaaminen................... 215 9.2 Asian vireilläolosta ilmoittaminen................................................................ 218 9.3 Mielipiteiden kirjaaminen ja huomioon ottaminen.................................. 219   7 Päätöksenteko hallintoasiassa .................................................................................. 221 1 P äätöksenteon yleiset puitteet.......................................................................... 221 1.1 Oikeus saada päätös ja viranomaisen ratkaisupakko............................... 221 1.2 Päätöksentekotapa............................................................................................. 222 1.3 Hallinnollisen päätöksenteon ala.................................................................. 224 2 P äätöksen sisältövaatimukset.......................................................................... 224 2.1 Päätöksen selvyys............................................................................................... 224 2.2 Päätöksen sisältämät tiedot............................................................................ 225 3 P äätöksen perusteluvelvollisuus................................................................... 227 3.1 Perustelujen tehtävät........................................................................................ 227 3.2 Perustelujen sisältö............................................................................................ 227 3.3 Poikkeukset perusteluvelvollisuudesta......................................................... 229 3.4 EU-oikeuden vaatimukset päätöksen perusteluille.................................. 232 4 Päätöksen muotovaatimukset............................................................................ 232 4.1 Kirjallinen hallintopäätös................................................................................. 232 4.2 Suullinen hallintopäätös.................................................................................. 233 4.3 Sähköinen hallintopäätös................................................................................ 234 5 Muutoksenhakua koskevat ohjeet päätöksessä...................................... 234 5.1 Valitusosoitus ja oikaisuohje........................................................................... 234 5.2 Ilmoitus valituskiellosta ja valituskelvottomuudesta............................... 237 6 P äätöksen tiedoksianto ja päätöksistä tiedottaminen....................... 238 6.1 Viranomaisen tiedoksiantovelvollisuus........................................................ 238 6.2 Tiedoksiannon oikeudellinen merkitys.......................................................... 239 6.3 Oikeus saada päätös tiedoksi.......................................................................... 240 6.4 Tiedoksiantotavat............................................................................................... 242 6.5 Tiedoksiantomenettely...................................................................................... 245 6.6 Päätöksenteosta tiedottaminen..................................................................... 248 7 Päätöksen täytäntöönpano................................................................................ 250 7.1 Hallinnollisen täytäntöönpanon sisältö....................................................... 250 7.2 Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus.......................................................... 251 7.3 Täytäntöönpanokeinot...................................................................................... 252 8 Asiakirjajulkisuus hallintomenettelyssä ............................................................. 253 1 Julkisuusperiaate...................................................................................................... 253 1.1 Julkisuus perusoikeutena................................................................................. 253 1.2 Julkisuuden rajoitukset..................................................................................... 253 2 V iranomaisen velvollisuus toteuttaa julkisuutta............................... 254 2.1 Viranomaisen tiedonantovelvollisuus........................................................... 254 2.2 Julkisuusmyönteinen harkintavallan käyttö............................................... 255 3 Viranomaisen asiakirja julkisuuden kohteena....................................... 256 3.1 Asiakirjat ja tieto................................................................................................ 256 3.2 Viranomaisen asiakirjat.................................................................................... 256 4 Oikeus saada tieto asiakirjasta......................................................................... 259 4.1 Mitä asiakirjan julkisuus merkitsee?............................................................. 259 4.2 Kenellä on oikeus saada tieto asiakirjasta?................................................ 260 4.3 Julkisuuden rajoitukset viranomaisten välillä............................................ 261 5 Tiedon saaminen asiakirjasta, joka ei vielä ole julkinen.................. 262 5.1 Asiakirjan tuleminen julkiseksi....................................................................... 262 5.2 Keskeneräiset ja valmisteluvaiheen asiakirjat............................................ 262 5.3 Viranomaisen harkintavalta............................................................................ 264 6 Salassapito.................................................................................................................... 265 6.1 Salassapitovelvollisuuden sisältö................................................................... 265 6.2 Sivullisen asema................................................................................................. 266 6.3 Salassapidon perusteet..................................................................................... 267 6.3.1 Yksityistä intressiä suojaavat salassapitoperusteet................. 267 6.3.2 Yleistä intressiä suojaavat salassapitoperusteet....................... 269 6.3.3 Julkisyhteisön omaa intressiä suojaavat salassapitoperusteet................................ 272 6.4 Salassapitoperusteen tulkinta ja soveltaminen......................................... 272 6.5 Tiedon antaminen salassa pidettävästä asiakirjasta................................ 275 7 Julkisuuden toteuttaminen................................................................................. 276 7.1 Tiedon pyytäminen............................................................................................. 276 7.2 Viranomaisen menettelyvelvollisuudet........................................................ 278 7.3 Päätöksenteko..................................................................................................... 278 7.4 Tiedon antamistavat.......................................................................................... 281 7.5 Maksut tiedon antamisesta............................................................................. 282 7.6 Hyvä tiedonhallintatapa................................................................................... 282 7.7 Oikeusturvakeinot.............................................................................................. 283 9 Päätöksen korjaaminen, muuttaminen ja kumoaminen ............................... 285 1 Oikeusturva hallintoasioissa............................................................................ 285 1.1 Oikeusturvakeinojen ryhmittelyä................................................................... 285 1.2 Oikeusturvakeinot julkisissa palveluissa...................................................... 287 1.3 Asianmukaisen menettelyn turvaaminen.................................................... 289 2 Hallintoasian uudelleenkäsittely................................................................... 290 3 Päätöksessä olevan virheen korjaaminen................................................. 290 3.1 Asiavirheen korjaaminen.................................................................................. 291 3.2 Menettelyvirheen korjaaminen...................................................................... 293 3.3 Kirjoitusvirheen korjaaminen.......................................................................... 294 3.4 Korjaamismenettely........................................................................................... 295 3.5 Korjaamismenettelyn suhde muutoksenhakuun....................................... 297 4 Päätöksen oikaiseminen ja oikaisuvaatimus............................................. 299 4.1 Oikaisuvaatimus.................................................................................................. 299 4.2 Oikaisumenettely................................................................................................ 300 5 P äätöksen muuttaminen tai kumoaminen valituksen perusteella 300 5.1 Muutoksenhakukeinot ..................................................................................... 300 5.2 Muutoksenhakuoikeuden takeet.................................................................... 301 5.3 Hallintovalitus ja kunnallisvalitus muutoksenhaun perusmuotoina... 302 5.4 Oikeus tehdä valitus.......................................................................................... 304 5.5 Valituksen kohde ja valituskelpoisuus.......................................................... 306 5.6 Valitusmenettely................................................................................................. 308 6 Lainvoimaisen hallintopäätöksen muuttaminen tai kumoaminen 309 6.1. Lainvoimaiset hallintopäätökset.................................................................... 309 6.2 Hallintopäätöksen purkaminen...................................................................... 310 6.3 Hallintopäätöksen poistaminen..................................................................... 310 6.4 Menetetyn määräajan palauttaminen......................................................... 311 7 Hallintoriitamenettely........................................................................................... 311 OIKEUSTAPAUSHAKEMISTO .................................................................................. 317 ASIAHAKEMISTO ............................................................................................................. 321 HALLINTO LAKI 6.6.2003/434 .......................................................................................... 327

Avainsanat: opiskelu opiskelija opinto op olli oikeusturva sähköinen suhde soveltamisala sisältö selvitys saada päätös päätöksenteko puolueeton periaate palvelu v ulkopuolella tunti tulkinta toteuttaa tieto tiedoksi tentti tekeminen tehtävä tavoite tarkoitus taito kännykkänaps hallinto-oikeus yleisö yksityinen yhteistyö voima virka viranomainen velvollisuus vastuu valvonta vaikutus vaatimus vamk valokuvat tls4501 oikeustiede oikeushallinto ohje näkökulma neuvosto hallintolaki kansainvälinen julkisuus kirjallinen kieli kielenkäyttö mäenpää muut mitä mielipide merkitys materiaali margit mannila julkinen itsenäinen ilmoitus hoitaa henkilö helsinki harjoitus hallintoasia hallinto eurooppalainen hallita eurooppa eu ero ehto edellytys avustaja avoimuus asiamies asiakas asiakirja asema arviointi arvio apu ala luento laki lainsäädäntö laatu käyttää käsittely kyky oikeus oikeudellinen kyetä kuva korjata komissio kohde


blogivirta.fi