Tänään on 17.11.2018 09:07 ja nimipäiviään viettävät: Eino, Einari, Einar ja Enar. Käytämme EVÄSTEITÄ | MOBIILIVERSIO M.BLOGIVIRTA.FI
Juha Sipilä:

Loppukiri ratkaisee vaalit

Julkaistu: · Päivitetty:

Vuo­det 2017 ja 2018 her­kis­tä­vät mei­tä suo­ma­lai­sia his­to­ri­al­le nor­maa­lia voi­mak­kaam­mal­la ta­val­la. Suo­men sa­ta­vuo­tis­ta it­se­näi­syyt­tä juh­lis­tet­tiin Yh­des­sä-tee­man al­la. Al­ka­nut vuo­si on puo­les­taan si­säl­lis­so­dan muis­to­vuo­si, jota py­ri­tään viet­tä­mään eheyt­tä ko­ros­ta­val­la ta­val­la. Yh­des­sä te­ke­mi­nen ja ehey­den vies­ti ovat luon­te­va osa myös  Mat­ti Van­ha­sen  vaa­li­kam­pan­jaa. Kurkistus  his­to­ri­aan on pre­si­den­tin­vaa­li­työn kes­kel­lä­kin pai­kal­laan. Rei­lut sata vuot­ta sit­ten Suo­mes­sa teh­tiin mer­kit­tä­viä lin­jan­ve­to­ja pre­si­den­tin­vaa­le­ja kos­kien. Maa­lais­liit­to oli ai­kaan­sa edel­lä jo syk­syl­lä 1917, kun se vaa­li­oh­jel­mas­saan vaa­ti ny­kyi­sen­kal­tais­ta pre­si­den­tin­vaa­lia otet­ta­vak­si käyt­töön lin­jaa­mal­la ”Kor­kein­ta hal­lin­to­val­taa käyt­tä­mään on ase­tet­ta­va mää­rä­vuo­sik­si kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä va­lit­ta­va pre­si­dent­ti”. Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti va­li­taan kuu­dek­si vuo­dek­si, ai­dos­ti mää­rä­vuo­sik­si ker­ral­laan – ai­van ku­ten Maa­lais­liit­to vaa­li­oh­jel­mas­saan vii­saas­ti jo vuon­na 1917 aset­ti ta­voit­teek­seen. Tä­män vaa­li­oh­jel­man to­teu­tu­mi­seen meni 77 vuot­ta. Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti va­lit­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä vuon­na 1994. Ehdokkaamme  Mat­ti Van­ha­sen vaa­li­kam­pan­ja on lop­pu­kiih­dy­tys­vai­hees­sa. Ma­tin vah­va osaa­mi­nen ja pe­rus­teel­li­nen kam­pan­ja­työ ym­pä­ri Suo­men luo­vat kes­tä­vän poh­jan lop­pu­ki­ril­le. Pal­jon on vaa­li­työl­le vie­lä ai­kaa – eh­dok­kaan oma ener­gia ja mo­ti­vaa­tio ovat huip­pu­lu­ke­mis­sa. Suo­ma­lai­set an­sait­se­vat ai­don vaa­lin jo kan­san­val­lan ja de­mok­ra­ti­an­kin nä­kö­kul­mas­ta. Maan suu­rim­pa­na po­liit­ti­se­na kan­san­liik­kee­nä kes­kus­tal­la on täs­sä­kin eri­tyi­sen suu­ri vas­tuu. Sik­si ase­tim­me jo hy­vis­sä ajoin puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa vaa­lei­hin eh­dol­le Mat­ti Van­ha­sen, joka on erit­täin osaa­va, pä­te­vä ja ko­ke­nut. Hän on yh­tei­nen eh­dok­kaam­me ja edus­taa yh­des­sä te­ke­mi­äm­me ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan lin­jauk­sia. Viimeistään  Ma­tin täys­kymp­pi­suo­ri­tus vii­me­viik­koi­ses­sa Ylen vaa­li­ten­tis­sä toi esiin sen, min­kä me kes­kus­ta­lai­set olem­me tien­neet koko ajan: Mat­ti Van­ha­nen täyt­tää kai­kil­la mit­ta­reil­la mi­tat­tu­na kirk­kaas­ti pre­si­den­til­le ase­te­tut pä­te­vyys­vaa­ti­muk­set. Ko­ti­kat­so­mois­sa ole­vien ei tar­vit­se pe­lä­tä asi­a­vir­hei­tä, kun Mat­ti on ten­tat­ta­va­na. Olen ilol­la huo­man­nut, mi­ten vaa­li­kuu­me suo­ras­taan le­vi­ää kes­kus­tan kent­tä­vä­en kes­kuu­des­sa. Nyt vaan li­sää pök­köä pe­sään! Tehokkaassa  vaa­li­työs­sä yh­dis­ty­vät uu­det ja van­hat vaa­li­työn muo­dot. Yh­tä tär­ke­ää kuin on ot­taa käyt­töön uu­sia so­si­aa­li­sen me­di­an vä­li­nei­tä, on huo­leh­tia pe­rin­tei­ses­tä ih­mis­ten koh­taa­mi­ses­ta. Voim­me jo­kai­nen osal­tam­me huo­leh­tia sii­tä, et­tä naa­pu­rim­me yk­si­näi­nen ikäih­mi­nen saa mah­dol­li­suu­den käyt­tää vaa­li­oi­keut­taan tai et­tä se au­to­ton ka­ve­rim­me pää­see vaa­li­päi­vä­nä eh­kä ai­ka kau­as­kin siir­ty­neel­le ää­nes­tys­pai­kal­le. Vai­kut­ta­mi­sen oi­keus kuu­luu kai­kil­le. Presidentin  mi­tat kirk­kaas­ti täyt­tä­vä eh­do­kas an­sait­see pre­si­den­tin mi­tat täyt­tä­vän vaa­li­työn. Teh­dään kaik­kien ai­ko­jen lop­pu­ki­ri yh­des­sä eh­dok­kaam­me ja suo­ma­lais­ten kans­sa. Teh­dään näis­tä nyt kun­non vaa­lit, ää­nes­te­tään Mat­tia.

Avainsanat: ratkaista presidentti me koko hän 2017 yle vaalit


blogivirta.fi